درباره بناسازان - سفت کاری و نازک کاری ساختمان

بناسازان - سفت کاری و نازک کاری ساختمان

بناسازان تجربه های موفقی در خدمات ساختمانی دارد.

ارائه خدمات نوین سفت کاری و نازک کاری ساختمان

ما چه کارهایی انجام میدهیم ؟

عنوان کار

فونداسیون

اجرای عملیات فونداسیون و خاک برداری

عنوان کار

نیرو های متخصص

استفاده از نیروهای متخصص در حین عملیات ساختمانی.

عنوان کار

اصول ، اصل کار ما

رعایت اصول مهندسی ساختمان.

عنوان کار

نصب تاسیسات

نصب انواع تاسیسات ساختمانی

همیشه از آخرین رویدادها با خبر شوید !