مقررات ملی ساختمان به مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در طراحی، بازرسی و اجرای عملیات ساختمانی که شامل تخریب بنا، نوسازی بنای ساختمان، گسترش ...