سفت کاری و نازک کاری چه تفاوتی دارند ؟

 • سفت کاری ساختمان به کلیه عملیات هایی نظیر کندن پی و بتن ریزی ساختمان ، دیوار چینی و تیغه چینی ساختمان , نصب تیر و ستون های اصلی ساختمان  و پس از آن احداث و نصب سقف میگویند.
 • نازک کاری ساختمان به کلیه عملیات هایی نظیر کاشی کاری ، نقاشی دیوار ها و سقف ساختمان , برق کاری کلید و پریز ها ، نصب تاسیسات از قبیل لوله ها و شوفاژ ساختمان و در نهایت نصب درب و پنجره ها طبق خواسته مشتری میگویند.

در کل سفت کاری ساختمان مربوط به احداث کلی ساختمان می باشد و نازک کاری ساختمان به زیباسازی و کارهای ظریف کاری روی ساختمان می باشد.

 مراحل سفت کاری ساختمان چیست ؟

 1. احداث و اجرای فونداسیون ساختمان است که با خاک برداری زمین احداث ساختمان همراه است.
 2. در صورتی که به اسکلت فلزی نیاز باشد ، ابتدا آرموتور بندی انجام میشود و پس از صفحه گذاری و بتن ریزی ، این بخش آماده است
 3. در صورتی که به اسکلت بتنی نیاز باشد ، اسکلت بتنی ساختمان آماده میشود.
 4. احداث و اجرای بخش سقف ساختمان آغاز میشود و پس از آن تیغه چینی ساختمان شروع میشود.
 5. سفت کاری ساختمان به پایان میرسد.

کلیه بخش های سفت کاری ساختمان کاری تخصصی است ، برای مثال ، آرموتور نصب شده باید بتوان پی ساختمان را حمایت کند.

 

نظارت مهندس ناظر بر پروژه احداث ساختمان

 مراحل نازک کاری ساختمان چیست ؟

 1. عایق کاری و اندودکاری ساختمان آغاز میشود.
 2. برق کاری و نصب تاسیسات ساختمان انجام میشود.
 3. کاشی کاری و سنگ کاری ساختمان انجام میشود.
 4. سپس نقاشی سقف و دیوارها انجام میشود.
 5. در نهایت با نصب درب و پنجره های ساختمان این مرحله هم به اتمام میرسد.

انواع سفت کاری و نازک کاری ساختمان چیست ؟

 1. سفت کاری و نازک کاری ساختمان های کوچک و متوسط
 2. سفت کاری و نازک کاری بناهایی که به صورت مجتمع آپارتمانی هستند
 3. سفت کاری و نازک کاری شهرک های مسکونی و پروژه های انبوه سازی

 


 در پایان چند تصویر از مراحل مختلف سفت کاری و نازک کاری ساختمان را مشاهده می کنید :

 بتن ریزی دیوارها و سقف      نماس ساختمان احداث شده با بتن