سفت کاری و نازک کاری چه تفاوتی دارند ؟ سفت کاری ساختمان به کلیه عملیات هایی نظیر کندن پی و بتن ریزی ساختمان ، دیوار چینی و تیغه چینی ساختمان , نصب ...